2610 325 769 | Σμύρνης 57-59
Skip to main content

Η GIOVAS-HORECA διαθέτει στην ελληνική αγορά συσκευές μαζικής εστίασης. Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε επαγγελματίες με προσωπικό έμπειρο, εξειδικευμένο και εξοικειωμένο με την χρήση τους. Θεωρούμε δεδομένο – εκτός αν ορίζεται ρητά το αντίθετο κατά την παραγγελία- ότι ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων μας τα χρησιμοποιεί στα πλαίσια της εμπορικής-επαγγελματικής του δραστηριότητας. Με βάση την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία η εταιρεία μας παρέχει εγγύηση με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία που η συσκευή διακινήθηκε με το νόμιμα προβλεπόμενο παραστατικό από τις εγκαταστάσεις μας. Αν η ημερομηνία διακίνησης είναι διαφορετική από την ημερομηνία τιμολόγησης, έναρξη της εγγύησης είναι η ημερομηνία της διακίνησης

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ:

Τα προϊόντα που η GIOVAS-HORECA διακινεί στην ελληνική αγορά. Για προϊόντα μας που διακινούνται εκτός Ελλάδας, δε δεσμευόμαστε ως προς την εγγύηση, θα καταβάλουμε όμως κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσω του κατασκευαστή, να παρασχεθεί η τεχνική βοήθεια που είναι εφικτή. Τα προϊόντα μας τιμολογούνται με προσδιορισμό του μοναδικού σειριακού τους αριθμού. Αν κατά το χρόνο επίκλησης της εγγύησης δεν είναι δυνατή η επαλήθευση του σειριακού αριθμού στη συσκευή, η εγγύηση δεν ισχύει.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Ο επαγγελματίας της μαζικής εστίασης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος προμηθεύεται τη συσκευή για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης/δραστηριότητας του, κερδοσκοπικού ή όχι χαρακτήρα. Η έκδοση τιμολογίου πώλησης ορίζει από μόνη της την επαγγελματική ιδιότητα του παραλήπτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Η GIOVAS-HORECA επιβεβαιώνει ότι η συσκευή κατά το χρόνο διακίνησης από τις εγκαταστάσεις της

Φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες και

∆εν στερείται πραγματικών ελαττωμάτων, τα οποία επιδρούν ουσιωδώς στην αξία ή τη χρησιμότητα της συσκευής.

Ως προς τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων η GIOVAS-HORECA δεσμεύεται μόνον από τις περιγραφές στα έντυπα και την επίσημη ιστοσελίδα της (με την επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους ή εσφαλμένης πληκτρολόγησης) και όχι από πληροφορίες που παρέχουν άλλα έντυπα ή ιστοσελίδες, ακόμα κι αν ο φορέας αυτών είναι ενδιάμεσος Συνεργάτης – Μεταπωλητής. Στα πλαίσια της εγγύησης η GIOVAS-HORECA οφείλει να επισκευάσει στις εγκαταστάσεις της τη συσκευή αποκαθιστώντας τις λειτουργικές της δυνατότητες, χωρίς επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε κινητές συσκευές εντός του χρόνου εγγύησης αλλά εκτός των εγκαταστάσεων μας πραγματοποιείται χωρίς χρέωση ανταλλακτικών αλλά με χρέωση εργασίας & εξόδων κίνησης. Η μεταφορά των προς επισκευή συσκευών στις εγκαταστάσεις μας γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αγοραστή. Για την ασφαλή μεταφορά και την αποφυγή ζημίας κατά τη διακίνηση , η συσκευή πρέπει να είναι επιμελώς συσκευασμένη – κατά προτίμηση στην εργοστασιακή της συσκευασία. Η GIOVAS-HORECA δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος.

ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

  1. Κακή, υπερβολική ή υπέρμετρη χρήση της συσκευής. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του ή λειτουργεί σε συνθήκες απρόβλεπτες από τον κατασκευαστή.
  2. Πλημμελής συντήρηση ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του προϊόντος
  3. Κακή σύνδεση/συνδεσμολογία. Σύνδεση χωρίς γείωση. Εγκατάσταση από μη εξειδικευμένο τεχνικό.
  4. Τυχαία καταστροφή, αμέλεια, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, κραδασμούς, ρίψη υγρών -χημικών ή μη-, διάβρωση ή βλάβη κατά τη μεταφορά.
  5. Αποσυναρμολόγηση, μετατροπή ή μεταποίηση της συσκευής για οποιοδήποτε λόγο από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
  6. Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων.
  7. Αναλώσιμα, γυάλινα ή ελαστικά μέρη, λαμπτήρες, λυχνίες, φίλτρα.
  8. Εξαρτήματα της συσκευής, των οποίων η βλάβη οφείλεται σε αυξομειώσεις τάσεως του δικτύου ή έλλειψη φάσης για την αποφυγή των οποίων οφείλει να μεριμνά ο επαγγελματίας χρήστης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ο αποστολέας της συσκευής δεν προσέλθει να την παραλάβει εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος των 30 ημερών από τη έγγραφη ενημέρωση του τότε η GIOVAS-HORECA:

∆ε φέρει ευθύνη για τυχαία ολική ή μερική καταστροφή της συσκευής

Προβαίνει στην έκδοση επιπρόσθετου τιμολογίου για έξοδα φύλαξης

Θεωρεί τη συσκευή οριστικά αζήτητη μετά την παρέλευση 3 μηνών από την έγγραφη ενημέρωση του αποστολέα και μπορεί να τη διαχειριστεί κατά βούληση

Καλάθι Αγορών